Straż Miejska (SM)

     

Straż Miejska (SM)

SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI - Komendant

slawomir.leszczynski@um.pulawy.pl

tel. 81 / 45 86 136 (komendant)

tel. 81 / 45 86 137
(za-ca komendanta)
tel. 81 / 45 86 155
tel. 81 / 45 86 124 (strażnik po godz. 15.30 - portiernia)
tel. 81 / 45 86 139 - Obsługa fotoradaru 

tel. 81 / 45 86 141
- Obsługa monitoringu

Zakres działania

 


 Do zadań Straży Miejskiej, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie działań dla zapewnienia utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych;

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,

4) współpraca z placówkami oświatowymi oraz inicjowanie działań na rzecz wzrostu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie istniejących zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej;

5) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, oraz prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych;

6) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;

7) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń itp.;

8) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości, zarządców oraz administratorów właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości;

9) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym;

10) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego;

11) podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód;

12) podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń oraz innych miejscowych zagrożeń;

13) ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;

14) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta;

15) udzielanie niezbędnej asysty pracownikom administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;

16) zawiadamianie organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej;

17) stała obserwacja monitorowanych rejonów Miasta pod kątem bezpieczeństwa, ochrony  mienia, porządku publicznego i przestrzeganiu prawa we współpracy z Policją i innymi służbami;

18) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawowego, przez organy  Miasta Puławy.

 
Źródło: Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Miasta Puławy

 


Wyświetleń 15003 Dodane przez Sylwia Łysiak dnia 2007-12-03 13:21:48