Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

     

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

24-100 Puławy
ul. Królewska 19

tel. (-081) 886 47 96

e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl

Osoba kierująca:
Danuta Dziwisz - Dyrektor

Godziny pracy:

poradnia: 8.00 - 18.00
sekretariat i administracja: 8.00 - 15.00

Celem pracy poradni jest niesienie pomocy w obszarach związanych z rozwojem, wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży. Zatrudnieni są tu pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy służą pomocą uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.
Placówka udziela porad i wsparcia dzieciom jak pokonywać trudności w nauce, natomiast rodzicom - jak pomagać dzieciom i pokonywać trudności wychowawcze.
Prowadzone są terapie uczniów dyslektycznych, z zaburzeniami emocjonalnymi, o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym i z wadami wymowy. Udzielana jest pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia.


Poradnia świadczy bezpłatne usługi:

 • diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
 • udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia,
 • kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno - wychowawczej,
 • udziela pomocy nauczycielom w diagnozowoaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości  oraz mocnych stron uczniów,
 • wspiera rodziców w procesie wychowawczym.

 

W zakresie terapii placówka: 

 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową,
 • prowadzi terapię logopedyczną,
 • prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci niedosłyszących i niesłyszących.

 

Pomoc psychologiczna kierowana jest do każdego, kto:

 • czuje się bezradny wobec własnych problemów,
 • potrzebuje wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • ma wątpliwości czy dobrze wychowuje własne dzieci, chce poznać słabe i mocne strony własnych dzieci,
 • chce wiedzieć, czy jego dziecko rozwija się prawidłowo,
 • zastanawia się nad wyborem szkoły czy kierunków studiów.

 

Pomoc pedagogiczna kierowana jest do każdego, kto potrzebuje:

 • informacji o stanie wiedzy i umiejętności szkolnych własnego dziecka,
 • pomocy w uczeniu się dziecka niepełnosprawnego,
 • dobrego pomysłu na efektywną naukę.

 

Pomoc logopedyczna skierowana jest do rodziców, których dziecko:

 • nie podejmuje aktywności werbalnej,
 • mówi niewyraźnie,
 • nie wymawia niektórych głosek,
 • cierpi na niedosłuch.

Wyświetleń 2475 Dodane przez Anna Maj dnia 2007-12-10 09:24:41